Juridische informatie

Alle rechten voorbehouden.

© Pure Lifestyle BVBA. Alle rechten voorbehouden. Pure Lifestyle en www.purelifestyle.be zijn handelsmerken van Pure Lifestyle BVBA. 

Auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht en intellectueeleigendomsrechten.

Alle teksten, afbeeldingen en gebruikersinterfaces op deze website zijn eigendom van, worden gecontroleerd door of zijn in licentie gegeven door derden aan Pure Lifestyle, en worden beschermd door het auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, en door verschillende andere intellectueeleigendomsrechten en wetten inzake oneerlijke mededinging.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, mag geen enkel deel van de site en geen enkel materiaal op enigerlei wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, geüpload en gepost op een andere computer, server, website of ander medium voor commerciële doeleinden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Pure Lifestyle en en/of van zijn leveranciers.

Prijzen.

Alle prijzen worden weergegeven inclusief BTW (prijzen worden steeds vermeld) en zijn louter indicatief. Alle vermelde prijzen zijn inclusief Reprobel, Auvibel en Recupel. Aanbiedingen en promoties vermeld op de website zijn steeds geldig onder voorwaarden.

Werking website.

Pure Lifestyle garandeert onder geen enkel beding dat de informatie, aangeboden op de bedrijfswebsite, compleet, up-to-date en correct is en dat het gebruik ervan zal leiden tot de verwachte resultaten van de bezoeker. Pure Lifestyle waarborgt de foutloze werking van de website niet. Pure Lifestyle kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies voortvloeiend uit het betreden, het raadplegen of het gebruik van de info, de data, de software en de publicaties op de website. Uitgenomen in het geval van bewezen fraude. Pure Lifestyle kan hyperlinks verschaffen naar webpagina's die nuttige informatie voor de gebruiker inhouden. In het geval u deze hyperlinks gebruikt, verlaat u de Pure Lifestyle website en zal Pure Lifestyle geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de hyperlinks en de gelinkte websites. Pure Lifestyle onderschrijft of vertegenwoordigt deze sites niet en u bezoekt deze websites volledig op uw eigen risico.

Misbruiken en pogingen tot fraude.

Pure Lifestyle reserveert het recht - om bij misbruik en/of pogingen tot frauduleuze handelingen - uw toegang of uw gebruik van deze website te beperken, te beëindigen of in te trekken.

Reviewplatform.

Pure Lifestyle behoudt zich het recht voor berichten die worden ingestuurd op ons online reviewplatform te bekijken en te verwijderen, als die ongepast of aanstootgevend zijn, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot:

  1. Reclame van concurrenten, werving, zelf-promotie en spam
  2. Foutieve of misleidende informatie
  3. Persoonlijke aanvallen of aanvallen op Pure Lifestyle, zijn werknemers en leveranciers
  4. Irrelevante inhoud, waaronder misleidende uitingen of uitingen waarbij Pure Lifestyle of zijn leveranciers en medewekers op een foutieve manier worden afgeschilderd
  5. Bedreigende, lasterlijke of andere uitingen die de juridische rechten van anderen schenden, waaronder uitingen die de privacy of persoonlijke gegevens van andere gebruikers openbaar maken
  6. Inhoud die malware, softwareprogramma's of bestanden bevat die het intellectueel eigendom van welke partij dan ook schenden, die aanstootgevende content bevatten of de apparaten van gebruikers beschadigen.

 

Wettelijke consumentengarantie.

Alle producten gekocht van Pure Lifestyle vallen onder de wettelijke consumentengarantie van 2 jaar (artikelen 1649bis tot 1649octies van het Burgerlijk Wetboek), en de wettelijke waarborg voor verborgen gebreken (artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek). 

Op grond van die artikelen hebben consumenten onder meer het recht om binnen de 2 jaar vanaf de levering de gratis herstelling of vervanging te bekomen van producten die een gebrek aan overeenstemming vertonen, mits de rechtsvordering wordt ingesteld voor het einde van die termijn of binnen 1 jaar na de ontdekking van het gebrek (indien deze termijn langer is). 

De wetgeving maakt evenwel een verschil naargelang het probleem optreedt tijdens of na de eerste 6 maanden na de aankoop. Als er een gebrek optreedt tijdens de eerste 6 maanden, is de verkoper aansprakelijk, tenzij een oneigenlijk gebruik door de klant wordt aangetoond. Als er een gebrek optreedt na de eerste 6 maanden, kan de verkoper u vragen om aan te tonen dat dit gebrek reeds bestond op het moment van de levering van het product. 

Bovenop de wettelijke garantie bieden fabrikanten, zoals Apple, een commerciële garantie van één jaar. Die garantie is aanvullend op de wettelijke garantie binnen het eerste jaar en gaat doorgaans veel verder dan wat de wetgever voorschrijft. 

Wie kan er beroep doen op de wettelijke consumentengarantie? 

page1image28888Enkel consumenten/particulieren - d.z. natuurlijke personen die handelen voor doeleinden die geen verband houden met een beroepsactiviteit of een commerciële of professionele activiteit - kunnen volgens de wetgeving genieten van de wettelijke garantie. Bijgevolg komen producten die worden beschreven in een factuur met vermelding van het BTW-identificatienummer van een onderneming of van een beroepspersoon niet in aanmerking voor de wettelijke consumentengarantie. Afwijkende commerciële garanties dienen vooraf uitdrukkelijk overeengekomen te worden.

 

Welke zijn uw rechten onder de wettelijke garantie? 

Voor gebreken die onder de wettelijke garantie vallen, heeft u recht op: (i) herstelling  (ii) of vervanging van het product. Dit is kosteloos. 

Wat is een gebrek aan overeenstemming? 

Op grond van de wetgeving inzake de wettelijke garantie, vertoont een product een defect of een gebrek aan overeenstemming indien: 

(i) het niet geschikt is voor het gebruik waartoe een product van dezelfde soort gewoonlijk dienen;

page2image22144(ii)  het niet in overeenstemming is met de gepubliceerde beschrijving ervan door de verkoper, en de eigenschappen bezit van een product die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;

(iii)  het niet geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en welke de verkoper heeft aanvaard;
 
(iv)  het niet de kwaliteit en prestaties biedt die voor een product van dezelfde soort normaal is en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het product en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger - met name in reclame (online of in print) of etikettering - publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan. 
page2image24664
Wat valt niet onder garantie?
  1. Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht aan het product, inclusief verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand en andere externe oorzaken.
  2. Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. 
  3. Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. 
  4. Batterijen vormen een uitzondering op de garantiewetgeving; dit zijn verbruiksgoederen en hierop geldt de beperkte fabrieksgarantie van de fabrikant, tenzij er een storing is geweest die te wijten is aan een materiaal- of fabricagefout.  

 

Herstellen of vervangen.

Indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor garantie heeft u in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of omruiling, naargelang de situatie dit toelaat. De fabrikant bepaalt steeds zelf wanneer gekozen wordt voor een eventuele omruiling.

Software & gegevens.

De standaardgarantie omvat een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage. Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn - in het geval van IT-toestellen - vallen steeds buiten garantie. Wanneer Pure Lifestyle het toestel herstelt of laat herstellen, dan wel vervangt, zal zij zich redelijkerwijs inspannen om de oorspronkelijke softwareconfiguratie van het toestel en systeemupdates van latere datum opnieuw te installeren. Pure Lifestyle zal zich bij herinstallatie steeds beperken tot de Apple software die bij aankoop van het toestel meegeleverd werd.

Herstel, zowel binnen als buiten garantie, leidt vaak tot het herformatteren van het opslagmedium, met het verlies van gegevens tot gevolg. Indien u geen gegevens wenst te verliezen, dient u zelf een back-up te nemen van het toestel, of Pure Lifestyle de opdracht geven om tegen betaling een back-up te nemen. Dit gebeurt steeds onder het normale uurtarief ongeacht de garantiestatus. Afhankelijk van het defect aan het toestel, is het niet altijd mogelijk om (alle) gegevens te recupereren. In sommige gevallen is data-verlies onvermijdelijk. Pure Lifestyle zal nooit verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies en eventuele derving van inkomsten ongeacht de oorzaak. 

Herstellen binnen of buiten garantie.

Raadpleeg onze servicevoorwaarden voor meer informatie over eventuele kosten die in rekening kunnen worden gebracht.