Servicevoorwaarden

Algemene servicevoorwaarden.

Garantietermijn

Particuliere klanten genieten standaard en wettelijk van twee jaar garantie. De wetgever maakt een verschil tussen de eerste 6 maanden van de garantie en de termijn die daarop volgt. Consulteer de juridische informatie op onze website voor een goed begrip van de betreffende wetgeving. 

Toestellen elders aangekocht of hersteld door een niet-geautoriseerd reparateur.

Pure Lifestyle streeft altijd naar de allerbeste service voor zijn klanten. We kunnen dat niveau enkel aanhouden voor producten die bij ons zijn aangekocht. Bij herstellingen - binnen of buiten garantie - zullen dan ook we controleren of het betreffende product is aangekocht bij Pure Lifestyle. Het is belangrijk om aan te geven of toestellen gebruikersschade (val- of vochtschade) hebben opgelopen of reeds eerder zijn hersteld door een niet-erkende reparateur. In die omstandigheden valt de standaardgarantie weg en worden herstellingen of vervangingen door fabrikanten vrijwel altijd aangerekend. Pure Lifestyle is hiervoor niet verantwoordelijk.

Voor toestellen die elders zijn aangekocht - en waarvan de betreffende verkoper verantwoordelijk is voor het toekennen van de wettelijke garantie - dient de klant contact op te nemen met het betreffende verkooppunt. Hij/zij kan eveneens contact opnemen met de fabrikant. 

Logins en wachtwoorden.

De klant dient bij het aanbieden van een toestel steeds de nodige logins en wachtwoorden (van het toestel, maar eventueel ook van de internettoegang en/of gerelateerde diensten) mede te delen, hetzij door een aparte notitie bij het apparaat te voegen, hetzij door deze informatie op de servicebon te laten noteren. Wanneer deze info niet beschikbaar is, zullen onze technici automatisch het wachtwoord resetten en een extra kost aanrekenen. Sommige herstellingen kunnen niet uitgevoerd worden indien deze informatie niet voorhanden is. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Pure Lifestyle is in bepaalde gevallen niet gemachtigd inzake wachtwoorden en logins. Voor vergeten wachtwoorden van iCloud en Apple ID's dient de klant uit privacy- en veiligheidsoverwegingen rechtstreeks contact op te nemen met Apple. 

Herstel of vervanging.

Indien voldaan wordt aan voorwaarden voor garantie heeft u in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of omruiling, naargelang de situatie dit toelaat. De fabrikant bepaalt steeds zelf wanneer gekozen wordt voor een eventuele omruiling.

De standaard garantie omvat een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage. Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn, vallen steeds buiten garantie. Wanneer Pure Lifestyle herstelt, dan wel vervangt, zal zij zich redelijkerwijs inspannen om de oorspronkelijke softwareconfiguratie van het toestel en systeem updates van latere datum opnieuw te installeren. Pure Lifestyle zal zich bij herinstallatie steeds beperken tot de Apple software die bij aankoop van het toestel meegeleverd werd.

Back-up.

Herstel, zowel binnen als buiten garantie, leidt vaak tot het herformatteren van het opslagmedium, met het verlies van gegevens tot gevolg. Indien u geen gegevens wenst te verliezen, dient u zelf een back-up te nemen van het toestel, of Pure Lifestyle de opdracht geven om tegen betaling een back-up te nemen. Dit gebeurt steeds onder het normale uurtarief ongeacht de garantiestatus. Afhankelijk van het defect aan het toestel, is het niet altijd mogelijk om (alle) gegevens te recupereren. In sommige gevallen is data-verlies onvermijdelijk. Pure Lifestyle zal nooit verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies en eventuele derving van inkomsten ongeacht de oorzaak.

Herstellingen binnen garantie.

Bij toestellen binnen garantie geldt volgende regel: indien er geen defecte hardware wordt opgemerkt, dient u de diagnosetijd te betalen bij het ophalen van uw toestel. Als een defect aan een toestel binnen garantie te wijten is aan een onderdeel dat zich niet in de originele configuratie bevond, wordt er steeds een diagnosekost aangerekend. In voorkomend geval wordt het toestel slechts teruggegeven na betaling van deze kosten.

Softwareherstellingen.

Herstellingen, binnen of buiten de garantieperiode, die geen vervanging van onderdelen vergen, zijn softwareherstellingen. De installatie of configuratie van een toestel, maar ook het nemen en terugplaatsen van back-ups bij het vervangen van een opslagmedium vallen onder deze noemer. Deze herstellingen worden steeds gefactureerd tegen uurtarief. Wij - of een door Apple geauthoriseerd servicepunt - (her)installeren enkel de Apple-software die meegeleverd werd toen het toestel werd aangekocht. 

Herstel-/vervangtermijnen.

Pure Lifestyle streeft ernaar herstellingen binnen enkele werkdagen uit te voeren of te laten uitvoeren. In veel gevallen dienen producten te worden teruggestuurd naar de fabrikant en vervolgens hersteld of omgeruild. Pure Lifestyle heeft voor deze producten geen invloed op de hersteltermijn. Een toestel wordt slechts omgeruild wanneer blijkt dat reparatie niet mogelijk is. De fabrikant bepaalt steeds zelf, en op basis van eigen analyse, wanneer gekozen wordt voor een omruiling. Pure Lifestyle kan in geen geval aangesproken worden voor een schadevergoeding ten gevolge van het oplopen van de herstel- of vervangtermijn.

Wat na de garantie?

Voor elke herstelling op producten buiten garantie dient de klant de onderzoekskosten vooraf te betalen. Deze kost omvat enkel de diagnose. Indien de klant afziet van herstelling en het onderzochte toestel gemonteerd wil terugkrijgen, zijn de extra kosten voor rekening van de klant. Indien de klant akkoord gaat met de herstelling worden deze kosten in mindering gebracht, alsook bij de aankoop van een vervangend toestel binnen de twee weken. Op vervangen onderdelen geldt drie maanden garantie of de resterende looptijd van de standaardgarantie. De langste termijn is geldig.

Bij elke aanvraag voor garantieherstelling dient de klant een geldig aankoopbewijs van Pure Lifestyle voor te leggen. Vele fabrikanten vragen dat het toestel volledig en in de originele verpakking aangeboden wordt. Pure Lifestyle verzoekt haar klanten dit in de mate van het mogelijke te doen. Soms hebben fabrikanten een eigen servicedienst, en komt er iemand aan huis om te herstellen. 

Garantietermijn tweedehandstoestellen.

Ex-demo of tweedehands hardware genieten standaard 1 jaar garantie.  Batterijen, harde schijven, adapters en optische schijfeenheden zijn echter een uitzondering; dit zijn verbruiksgoederen en hierop geldt de garantie niet. 

Betaling.

Voor producten binnen of buiten garantie die Pure Lifestyle dient op te sturen naar de fabrikant rekent Pure Lifestyle in de meeste gevallen een waarborg aan. Die waarborg wordt direct teruggestort als blijkt dat een product effectief voldoet aan de garantiebepalingen. Indien het product niet voldoet aan de wettelijke garantie (onder meer als gevolg van val- of gebruiksschade, niet geauthoriseerd herstel of het gebruik van niet-originele onderdelen), of indien de garantie reeds verstreken is, krijgt de klant een bestek met de herstellingskosten. Indien de klant akkoord gaat met de herstelling, wordt de oorspronkelijke waarborg van het totale bedrag afgetrokken. Dat doen we ook als commerciële tegemoetkoming indien de klant zich binnen de 2 weken een nieuw toestel aanschaft. Deze commerciële tegemoetkoming is niet cumuleerbaar met andere kortingen.