Algemene voorwaarden

De webshop www.purelifestyle.be is een initiatief van:

Pure Lifestyle BVBA (hierna ‘Pure Lifestyle' genoemd)
Ninia Shopping Center
Kaardeloodstraat 89
B-9400 NINOVE

Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0845.464.767

In geval van vragen of opmerkingen kan u ons steeds bereiken via:

Email: info@purelifestyle.be
Tel.: +32 (0) 54 34 25 00

 Wij vragen om steeds jouw ordernummer en/of andere relevante informatie bij de hand te houden zodat wij spoedig en ter zake kunnen antwoorden.

 1. Definities

In deze Verkoopsvoorwaarden wordt verstaan onder:

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met Pure Lifestyle in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Verderop ook ‘je’, ‘jouw’ genoemd.

'Consument': Iedere natuurlijke persoon in de hoedanigheid van Koper die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

'Producten': Alle goederen en diensten die het voorwerp van deze overeenkomst vormen.

'Volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen': Goederen die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument.

'Overeenkomst op afstand': Iedere overeenkomst die tussen de handelaar en de Koper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstver¬lening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van handelaar en Koper en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

 2. Inleiding

De 'Verkoopsovereenkomst' is van toepassing op iedere overeenkomst waarbij de handelaar zich ertoe verbindt de eigendom van goederen over te dragen en/of een dienst te leveren aan de Koper en de Koper er zich op zijn beurt toe verbindt de prijs daarvan te betalen.

De Koper aanvaardt de toepasselijkheid van de Verkoopsovereenkomst, alsmede alle andere rechten en plichten zoals vermeld, bij aanvang van onze dienstverlening. Onze dienstverlening vangt aan bij het betreden van onze verkoopruimtes of het bezoeken van onze websites.

Uitzonderingen op deze Verkoopsvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing voor zover deze het resultaat zijn van onderlinge overeenstemming die uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf wordt vastgelegd. Uitdrukkelijke afwijkingen zijn slechts geldig ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben. De overige bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden blijven steeds onverkort van toepassing.

Pure Lifestyle behoudt zich het recht voor de Verkoopsvoorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Een toekomstige wijziging zal uiteraard geen invloed hebben op bestaande productorders en de daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

Iedere Koper verbindt er zich toe de producten van Pure Lifestyle niet aan te kopen met de loutere doelstelling om deze door te verkopen. Een uitdrukkelijke toestemming vanwege Pure Lifestyle wordt in dat geval vereist.

 3. Aanbod en Aanvaarding

 3.1. Aanbod

Elke aanbieding wordt met de grootste zorg online geplaatst. Pure Lifestyle engageert zich om voldoende informatie over de eigenschappen van de Producten ter beschikking te stellen, inclusief technische beschrijvingen en foto’s ter illustratie. Uiteraard hanteert Pure Lifestyle hierbij de beste technische middelen en standaarden op de markt. Deze informatie heeft uitsluitend betrekking op de substantiële kenmerken van onze Producten. Pure Lifestyle baseert zich grotendeels op de gegevens zoals deze door haar partners en leveranciers ter beschikking zijn gesteld.

Ieder aanbod op onze website of in onze winkels is slechts een uitnodiging aan de Koper om een aankoop te verrichten. Dergelijk aanbod is bijgevolg niet-bindend ten aanzien van Pure Lifestyle. Ieder aanbod is bovendien slechts geldig zolang de voorraad strekt. Indien het product niet meer in voorraad is behouden wij het recht om je hiervan uiterlijk binnen zeven (7) kalenderdagen te informeren. 

Pure Lifestyle heeft de mogelijkheid om specifieke voorwaarden, zoals een beperkte geldigheidsduur, van toepassing te stellen op een specifiek aanbod of promotie. Deze voorwaarden worden steeds uitdrukkelijk gecommuniceerd.

Pure Lifestyle is niet gebonden door haar aanbod dat op duidelijke wijze is aangetast door een vergissing of fout. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pure Lifestyle worden gecorrigeerd.

In afwijking van onze online ordermethode moet de Koper voor bepaalde specifieke en/of unieke producten contact opnemen met Pure Lifestyle. In dat geval zal Pure Lifestyle een individuele offerte opstellen. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

3.2. Offerte

Op vraag van de toekomstige Koper stelt Pure Lifestyle een individuele offerte op waarin wij een uiteenzetting van de gevraagde opdrachten en de gehanteerde tarieven en prijzen weergeven. Een dergelijke op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van dertig (30) kalenderdagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.

Indien een plotse prijswijziging, buiten de wil van Pure Lifestyle, plaatsvindt, kan een offerte aangepast of hernieuwd worden. Wij zullen u hiervan altijd op de hoogte stellen.

Onze prijsberekeningen en offertes hebben slechts een indicatief karakter, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Deze Verkoopsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op het aanbod uit offerte en alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

Wijzigingen aan de oorspronkelijke overeenkomst, zoals meerwerk, zijn enkel geldig indien de Koper en Pure Lifestyle hiertoe gezamenlijk beslissen. Als Koper begrijp en aanvaard je dat deze wijzigingen een mogelijke invloed kunnen hebben op het prijs- en tijdsbestek. De gevolgen van deze wijzigingen zijn volledig voor rekening van de Koper.

De Koper heeft de mogelijkheid om zijn opdrachtaanvaarding te allen tijde te herroepen, maar dit zal geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en de betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde bijkomende werken.

 3.3. De prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in EURO en zijn inclusief BTW en andere taksen. Pure Lifestyle deelt de manier waarop de prijs wordt berekend mee indien door de aard van het goed of dienst de prijs niet redelijkerwijs vooraf kan worden berekend.

Volgende kosten zijn niet inbegrepen in de individuele productprijs:
- De kosten van levering en installatie, alsmede alle bijkomende gerelateerde kosten (cf. verzekering van verzending).
- De kosten verbonden aan het gebruik van bepaalde betaalmiddelen, voor zover deze uitdrukkelijk werden meegedeeld aan de Koper.

De Koper kan een prijsmededeling exclusief BTW en andere taksen op uitdrukkelijke aanvraag verkrijgen indien de aankoop binnen het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit gebeurt. De Koper moet hiervoor zijn ondernemingsnummer mededelen.

Pure Lifestyle heeft het recht om de prijzen op elk moment te wijzigen, en we behouden ons - bij een foute prijszetting - het recht voor om een bestelling of aankoop te annuleren. De klant krijgt dan zijn betaling onmiddellijk en integraal terug betaald. Indien de prijswijziging het gevolg is van veranderingen in de BTW-tarieven zal deze wel aan de Koper worden aangerekend.

Bij overeenkomsten die langer dan één (1) jaar duren worden onze gehanteerde uur- of dagtarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd.

Op bepaalde artikelen gelden speciale edu-prijzen. Deze prijzen zijn voorbehouden aan leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten en administratief personeel van geaccrediteerde scholen, van 18 jaar of ouder, die in het bezit zijn van een geldig bewijs van inschrijving voor het huidige schooljaar/academiejaar.

 3.4. De aanvaarding

Een aankoop uit het aanbod van Pure Lifestyle gebeurt via de (offline en online) ordermethode.

De online aankoop is bindend ten aanzien van de Koper vanaf zijn aanvaarding in de ordermethode. Pure Lifestyle zal binnen uiterlijk 24 uur een bevestiging van het order versturen, via e-mail naar het door Koper opgegeven e-mailadres. Deze orderbevestiging is het tijdstip van totstandkoming van de overeenkomst.

Pure Lifestyle kan te allen tijde het productorder geheel of gedeeltelijk weigeren. Indien de bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal Pure Lifestyle de Koper hierover tijdig inlichten en eventueel een vervangend product voorstellen. Pure Lifestyle zal uiterlijk binnen 24 uur reageren op een productorder.

Indien Pure Lifestyle het productorder (gedeeltelijk) weigert of de Koper niet akkoord gaat met de voorgestelde alternatieven zal er geen sprake zijn van een overeenkomst. Alle corresponderende ontvangen betalingen worden spoedig terugbetaald. De Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

Conform de wet van 11 maart 2003 betreffende de elektronische handel erkennen partijen uitdrukkelijk dat elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand doen komen. Pure Lifestyle kan gebruik maken van alle elektronische bestanden waarover het beschikt, binnen de grenzen van de wet, om de overeenkomst te bewijzen.  Een gewone, digitale of elektronisch gekwalificeerde handtekening is geen essentiële bewijsvereiste.

 4. Betaling

 4.1. Facturatie en protest

De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs. Indien deze prijs niet in overeenstemming is met de prijs zoals vermeld was op het laatste moment van de aankoopbevestiging, moet de Koper Pure Lifestyle hieromtrent binnen de veertien (14) kalenderdagen na de orderbevestiging inlichten. Andere klachten moeten eveneens binnen de zeven (7) kalenderdagen duidelijk en schriftelijk gecommuniceerd worden. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

De Koper die een productorder plaatst in het kader van een bedrijfs- of beroepsactiviteit (B2B) kan een fysieke factuur verkrijgen op aanvraag. Als je niet akkoord gaat met een ontvangen factuur ben je geacht deze spoedig en gemotiveerd te protesteren, ten laatste tot veertien (14) dagen na factuurdatum. Dit heeft geen invloed op enige (tussentijdse) betalingsverplichtingen.

Alle opmerkingen of klachten omtrent een factuur, en gehanteerde tarieven, moeten binnen zeven (7) kalenderdagen na de orderbevestiging schriftelijk ter kennis gebracht worden van Pure Lifestyle. Het neerleggen van een klacht heeft geen schorsing van betaling tot gevolg.

De prestaties naar aanleiding van duurovereenkomsten worden, bij gebrek aan uitdrukkelijk bepaalde tijdstippen, op maandelijkse basis gefactureerd. De prijs zoals die wordt weergegeven in de orderbevestiging is de uiteindelijk te betalen prijs.

 4.2. Betalingsmodaliteiten

De betaling van een “Overeenkomst op afstand” wordt in principe onmiddellijk en volledig afgehandeld, dit is op het moment waar het order door de Koper wordt geplaatst. Wij accepteren volgende betaalmethoden:

- Bancontact/MisterCash
- Mastercard
- Visa
- Maestro
- VPay
- KBC/CBC Online:
- ING HomeBANK
- Belfius NetBanking
- iDeal 

Pure Lifestyle neemt alle mogelijke maatregelen om de veiligheid van uw online transacties te garanderen. Wij garanderen deze beveiliging door de inschakeling van gespecialiseerde partijen zoals erkende kredietkaartuitgevers en betalingspartners.

De beveiligde systemen van Ingenico Financial Solutions NV/SA staan in voor de verdere verwerking van de betaling en zorgen voor een versleutelde behandeling van uw bankgegevens. De nodige beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorzien.

Pure Lifestyle stelt haar leveringsverplichtingen uit tot ontvangst van de volledige betaling van alle door de Koper verschuldigde bedragen. Pure Lifestyle behoudt steeds de eigendom van alle bestelde producten tot de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen uit deze overeenkomst, ongeacht of de levering reeds heeft plaatsgevonden.

5. Levering en installatie

Bestelling.

Bestellingen en aankopen van producten die op voorraad zijn en die ons bereiken voor 14u00 op werkdagen in België worden diezelfde dag verzonden. Aankopen die ons nà 14u00 en op zaterdag en zon- en feestdagen bereiken, worden de volgende werkdag verzonden.

Leveringskosten.

Bestellingen boven de 50 euro in België en 100 euro in Nederland en Luxemburg worden gratis geleverd. Voor aankopen onder de 50 euro (in België) en 100 euro  (in Nederland en Luxemburg) rekenen we een transportkost aan van 4,95 euro.

Leveringstermijn.

Hou rekening met een leveringstermijn van 1 tot 2 werkdagen in België (afhankelijk van het moment waarop u de bestelling plaatste) en 2 tot 3 werkdagen in Nederland en Luxemburg.

Voorraadonderbrekingen.

Indien onze website verkeerdelijk aangeeft dat een product voorradig is, zullen we tijdens de kantooruren (of de eerstvolgende werkdag) met u contact opnemen. U heeft dan het recht om de bestelling te annuleren. Pure Lifestyle zal de ontvangen betaling vervolgens binnen 1 werkdag integraal retourneren. 

Producten die niet standaard op voorraad zijn.

Bepaalde producten - zoals producten op maat -  zijn niet standaard op voorraad bij Pure Lifestyle. Onze website zal u over hun leveringstermijn zo accuraat mogelijk informeren. In elk geval zullen wij met u binnen 1 werkdag hierover contact opnemen. Tot het moment van de orderbevestiging door de fabrikant, zijn alle leveringsdatums louter indicatief. Pure Lifestyle is niet verantwoordelijk voor productievertragingen of leveringsproblemen bij onze externe leveranciers. Dergelijke vertragingen buiten de verantwoordelijkheid van Pure Lifestyle kunnen geen aanleiding geven tot het annuleren van bestellingen en het terugstorten van betalingen.  

Levering.

Pure Lifestyle heeft een overeenkomst met Bpost voor het leveren van onze webshopbestellingen in België en Nederland. Via onze website en de geïntregreerde Bpost Shipping Manager kan u de bestelling traceren. Bpost levert standaard op het door u gekozen adres. Indien u - of de persoon die u aanduidt om het pakket in ontvangst te nemen - niet aanwezig bent op het moment van levering, zal Bpost u informeren over de te volgende procedure, de termijn en het adres (postpunt) waarop u de bestelling kunt afhalen.

Leveringsrisico's.

Pure Lifestyle draagt het risico voor beschadiging en/of vermissing van de producten tot op het moment van levering. Het risico van de producten gaat over op de klant zodra u of een door u aangewezen derde partij de bestelde producten in ontvangst neemt. Iedere levering vereist in principe de ondertekening van de leveringsbevestiging maar een gebrek aan ondertekening heeft geen invloed op de overdracht van het risico.

Installatie.

Installatiekosten zijn niet standaard inbegrepen. Het is dan ook belangrijk dat u alle begeleidende informatie, installatie- en veiligheidsvoorschriften van het product doorneemt. Op uw uitdrukkelijke vraag kan Pure Lifestyle de installatie - al dan niet tegen vergoeding - verrichten of gespecialiseerde derden vrijblijvend aanbevelen voor de installatie van de producten. Pure Lifestyle is nooit een partij in de overeenkomst tussen de gespecialiseerde derde en de Koper en is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt door deze gespecialiseerde derden.

6. Duur en einde overeenkomst

In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe duur die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, uitgezonderd in geval van een overeenkomst met een particulier. Iedere partij kan deze stilzwijgende verlenging verhinderen door middel van een opzegging bij het verstrijken van de duur. De opzegging gebeurt verplicht door middel van een aangetekend schrijven ten laatste 2 maanden voor het verstrijken van de duur van deze overeenkomst.

In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Pure Lifestyle als de Koper het recht om de overeenkomst te allen tijde eenzijdig per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie (3) maanden, beginnende de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

Elke partij kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen eigen aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de Koper worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. Een onmiddellijke beëindiging is slechts mogelijk nadat de in gebreke blijvende partij een redelijke mogelijkheid is gegeven om toch aan zijn verplichtingen te voldoen, na aangetekende ingebrekestelling. De beëindiging laat de mogelijkheid onverlet om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van een inbreuk.

Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de Overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement of gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, dan heeft elke partij het recht om de Overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig en zonder meer te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

7. Klachten, garantie en herstel

 7.1. Klachten

Pure Lifestyle heeft de ambitie om klanten tevreden te stellen over de geleverde producten en aangeboden dienstverlening, maar we kunnen gebreken en klachten niet volledig uitsluiten. Met onze aanpak inzake garanties wensen we alsnog uw tevredenheid voor ons te winnen. Let er wel op dat de voorwaarden voor garantie steeds voldaan worden. Afwijkende bijkomende commerciële garanties zijn steeds mogelijk en worden uitdrukkelijk gecommuniceerd.

Klachten over producten of diensten aangeboden door Pure Lifestyle kunnen worden gericht aan de Klantendienst. Klachten worden verstuurd per e-mail via info@purelifestyle.be, via www.purelifestyle.be of per brief aan het adres van de hoofdzetel van Pure Lifestyle (Pure Lifestyle BVBA, Ninia Shopping Center, Kaardeloodstraat 89, 9400 Ninove, België). De klantendienst is bereikbaar van maandag t.e.m. vrijdag van 10u tot 18u30 en op zaterdag van 10u tot 18u op het telefoonnummer 0032 (0)54 34 25 00.

 7.2. Garantie

Pure Lifestyle garandeert de toepassing van de Belgische wettelijke garantieregeling, zoals bepaald in artikel 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek. Afwijkende commerciële garanties zijn uitsluitend van toepassing indien uitdrukkelijk gecommuniceerd.

Iedere Koper heeft recht op herstel indien hij een gebrek vaststelt in de levering van de verkochte zaak, conform de voorwaarden van de wettelijke garantieplicht. Voor de Consument geldt daarenboven de wettelijke garantietermijn van 2 jaar. De Koper kan geen beroep doen op zijn garantierecht indien hij op het ogenblik van de koop op de hoogte was van de gebreken.

Zodra de Koper of een door de Koper aangewezen derde partij de producten ontvangt, is deze ontvanger verplicht de producten op conformiteit nauwkeurig te onderzoeken. De Koper moet de volgende handelingen verrichten in geval van non-conformiteit:

I. De Koper moet zijn klacht op een uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en gemotiveerde wijze schriftelijk communiceren aan Pure Lifestyle. De Koper moet zijn klacht op voldoende wijze motiveren, bij voorkeur met alle mogelijke technische middelen ter beschikking (foto – video). De klacht moet gecommuniceerd worden:

a. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de levering, indien het product(en) door een zichtbaar gebrek is aangetast.

b. Binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf de kennisname indien het product gekenmerkt wordt door een verborgen gebrek.

c. Uitzondering voor Consumenten: binnen twee (2) maanden vanaf kennisname indien het product gekenmerkt wordt door een verborgen gebrek. Dit alles in overeenstemming met de wettelijke garantieperiode.

II. De Koper moet de producten terugzenden binnen zeven (7) kalenderdagen vanaf zijn communicatie over de klacht. De gebrekkige producten moeten terug verzonden worden naar Pure Lifestyle, steeds in originele staat, inclusief hun verpakking, accessoires en documentatie en steeds vergezeld van de originele factuur of een geldend betaalbewijs. Iedere tekortkoming aan deze verplichting zal verhoudingsgewijs verminderd worden bij de terugbetaling. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Koper, tenzij anders uitdrukkelijk afgesproken.

De terugzending gebeurt steeds op risico van de Koper. Pure Lifestyle raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van beschadiging, verlies en diefstal te vermijden. Indien blijkt dat de klacht gegrond is, zal Pure Lifestyle de verzendingskosten vergoeden.

De garantie is niet van toepassing op:

- Schade veroorzaakt door normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, inclusief onoordeelkundig en verkeerd gebruik en blootstelling aan vocht, brand en andere externe oorzaken.

- Schade veroorzaakt door een installatie en gebruik op een wijze die niet in overeenstemming is met de verstrekte instructies en informatie. Deze instructies en informatie wordt eveneens via elektronische communicatiekanalen verschaft.

- Schade veroorzaakt na de verwijdering van verzegeling op bepaalde onderdelen en na verwijdering of onleesbaar maken van het serienummer en andere nummering van productreeksen. De Koper of een onbevoegde derde partij mag deze verzegeling nooit verwijderen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pure Lifestyle of de producent.

Bij gebreke aan een gemotiveerde klacht is de Koper niet gerechtigd de producten te retourneren. Indien de producten ten onrechte werden geretourneerd omdat aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zal Pure Lifestyle deze opnieuw aan de Koper verzenden. De kosten van deze terugzending zijn ten laste van de Koper.

7.3. Herstel

Indien voldaan wordt aan voorwaarden voor garantie (artikel 6.2 Garantie) heeft de Koper in de eerste plaats recht op een kosteloze reparatie of omruiling, naargelang de situatie dit toelaat. De fabrikant bepaalt steeds zelf wanneer gekozen wordt voor een eventuele omruiling.

De standaard garantie omvat een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage. Schade aan of verlies van software of gegevens die op het toestel opgeslagen of vastgelegd zijn, vallen steeds buiten garantie. Wanneer Pure Lifestyle herstelt, dan wel vervangt, zal zij zich redelijkerwijs inspannen om de oorspronkelijke softwareconfiguratie van het toestel en systeem updates van latere datum opnieuw te installeren. Pure Lifestyle zal zich bij herinstallatie steeds beperken tot de Apple Software die bij aankoop van het toestel meegeleverd werd.

Herstel, zowel binnen als buiten garantie, leidt vaak tot het herformatteren van het opslagmedium, met het verlies van gegevens tot gevolg. Indien de Koper geen gegevens wenst te verliezen, dient deze zelf een back-up te nemen van het toestel, of Pure Lifestyle de opdracht geven om tegen betaling een back-up te nemen. Dit gebeurt steeds onder het normale uurtarief ongeacht de garantiestatus. Afhankelijk van het defect aan het toestel, is het niet altijd mogelijk om (alle) gegevens te recupereren. In sommige gevallen is data-verlies onvermijdelijk. Pure Lifestyle zal nooit verantwoordelijk gesteld worden voor dataverlies en eventuele derving van inkomsten ongeacht de oorzaak.

Bij toestellen binnen garantie geldt volgende regel: indien er geen defecte hardware wordt opgemerkt, dient de Koper de diagnosetijd te betalen bij het ophalen van zijn toestel. Als een defect aan een toestel binnen garantie te wijten is aan een onderdeel dat zich niet in de originele configuratie bevond, wordt er steeds een diagnosekost aangerekend. In voorkomend geval wordt het toestel slechts teruggegeven na betaling van deze kosten.

Herstellingen, binnen of buiten de garantieperiode, die geen vervanging van onderdelen vergen, zijn softwareherstellingen. De installatie of configuratie van een toestel, maar ook het nemen en terugplaatsen van back-ups bij het vervangen van een opslagmedium vallen onder deze noemer. Deze herstellingen worden steeds gefactureerd tegen uurtarief. Wij (her)installeren enkel de Apple-software die meegeleverd werd toen het toestel werd aangekocht.

Voorwaarden van herstel zijn zowel van toepassing op herstel binnen garantie als herstel buiten garantie.

De Koper dient bij het aanbieden van een toestel steeds de nodige logins en wachtwoorden (van het toestel, maar eventueel ook van de internettoegang en/of gerelateerde diensten) mede te delen, hetzij door een aparte notitie bij het apparaat te voegen, hetzij door deze informatie of de service-bon te laten noteren. Wanneer deze info niet beschikbaar is, zullen onze technici automatisch het wachtwoord resetten en een extra kost aanrekenen. Sommige herstellingen kunnen niet uitgevoerd worden indien deze informatie niet voorhanden is. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

Pure Lifestyle streeft ernaar herstellingen binnen enkele werkdagen uit te voeren. Voor sommige producten is het vereist dat ze worden teruggestuurd naar de fabrikant en vervolgens hersteld of omgeruild. Pure Lifestyle heeft voor deze producten geen invloed op de hersteltermijn. Pure Lifestyle kan in geen geval aangesproken worden voor een schadevergoeding ten gevolge van het oplopen van de hersteltermijn.

Voor herstellingen buiten garantie dienen de eventuele onderzoekskosten contant betaald te worden bij aanbieding van het toestel. Alle andere diensten worden contant betaald bij afhaling. Indien herstellingen dienen opgestuurd te worden naar de fabrikant of een door hem aangesteld service centrum, dient een waarborg van 79 euro vooraf betaald te worden. Indien u achteraf de opdracht geeft om het toestel buiten garantie te herstellen en de herstelkosten aanvaardt, wordt de waarborg van 79 euro van het totaalbedrag afgehouden. Indien het toestel onder garantie wordt hersteld of vervangen, zal u de waarborg van 79 euro terug ontvangen. 

8. Herroepingsrecht

 8.1. Wanneer heeft de Consument een herroepingsrecht?

In geval van een “Overeenkomst op afstand” beschikt de Consument over een herroepingsrecht, in overeenstemming met artikel VI.47 Wetboek Economisch Recht. Op basis van het herroepingsrecht kan de Consument binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, alsnog afzien van de aankoop. De Consument is niet gehouden tot betaling van een vergoeding of opgave van motief.

Bij correct gebruik van het herroepingsrecht zal Pure Lifestyle de Consument binnen de 14 kalenderdagen terugbetalen. Pure Lifestyle betaalt de Consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval worden er voor de terugbetaling geen kosten in rekening gebracht.

Opgelet! Indien de Consument gekozen heeft voor een leveringswijze die afwijkt van de goedkoopste standaard-leveringswijze, dan worden deze bijkomende leveringskosten niet terugbetaald.

De Consument heeft geen recht op herroepingsrecht in volgende gevallen:

- Dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Consument, en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd (Artikel VI.53.1° Wetboek Economisch Recht);

- De levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (Artikel VI.53.3° Wetboek Economisch Recht);

- De levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken (Artikel VI.53.5° Wetboek Economisch Recht);

- De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten (Artikel VI.53.6° Wetboek Economisch Recht);

- Overeenkomsten waarbij de Consument Pure Lifestyle specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter Pure Lifestyle bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de Consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing (Artikel VI.53.8° Wetboek Economisch Recht);

- De levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken (Artikel VI.53.9° Wetboek Economisch Recht);

- De levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Consument en mits de Consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (Artikel VI.53.13° Wetboek Economisch Recht).

8.2. Hoe dit herroepingsrecht correct uitoefenen?

De Consument die beroep wil doen op het herroepingsrecht moet dit steeds uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en verplicht schriftelijk aan Pure Lifestyle meedelen. Deze mededeling moet binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf:

- Verkoopovereenkomst: De dag van (fysieke) ontvangst van de goederen.

- Dienstenovereenkomst: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

In zijn mededeling moet de Consument aantonen dat hij beroep kan doen op zijn herroepingsrecht. Volgende informatie moet verplicht vermeld worden:

- De vermelding van volgende drie data, namelijk de datum van order, de datum van ontvangst en de datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt;

- Naam en adres van de Consument;

- Handtekening van de Consument.

Vervolgens moet de Consument spoedig de desbetreffende producten terugsturen naar Pure Lifestyle, en dit uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de communicatie. De terugzending gebeurt slechts door middel van een erkende vervoerder en is steeds op risico en kosten van de Consument. Pure Lifestyle raadt aan deze producten aangetekend en met verzekering terug te sturen, om de risico’s van beschadiging, verlies en diefstal te vermijden. Zolang geen bewijs van terugzending is geleverd door de Consument heeft Pure Lifestyle het recht om de terugbetaling op te schorten.

Indien de producten aangetast zijn door een waardevermindering die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, zal de Consument hiervoor verantwoordelijk zijn. Pure Lifestyle is gerechtigd om dit verhoudingsgewijs in rekening te brengen bij de terugbetaling.

Indien de Consument niet voldoet aan de bovenstaande voorwaarden is er sprake van een onrechtmatig gebruik van het herroepingsrecht. In dat geval zullen de goederen teruggestuurd worden naar de Consument, voor eigen rekening en risico van de Consument. Pure Lifestyle verbindt er zich toe haar motieven duidelijk te communiceren aan Consument.

Pure Lifestyle heeft het recht om bestellingen of reservaties te weigeren indien er sprake is van herhaaldelijk misbruik van het herroepingsrecht. Een indicatie van misbruik van het herroepingsrecht is voorhanden indien de herroepingsratio van de Koper gelijk is aan of hoger is dan 10% van zijn totale aankopen. Onder herroepingsratio wordt verstaan het aantal aankopen waarbij de Koper gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht ten opzichte van het totaal aantal aankopen.

 9. Vertrouwelijkheid

Pure Lifestyle en de Koper bevestigen dat elke vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt ten gevolge van de uitvoering van deze Overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft. Vertrouwelijke informatie betekent alle informatie die door Koper, een van haar verbonden personen of een van haar cliënten wordt onthuld aan of ter beschikking gesteld van Pure Lifestyle of een van zijn verbonden personen, ongeacht de vorm of de wijze waarop zij wordt onthuld, waarvan het vertrouwelijke karakter uitdrukkelijk en schriftelijk is aangeduid en/of waarvan het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs kan worden vermoed.

 10. Bescherming van persoonsgegevens

Pure Lifestyle verzamelt en verwerkt, mogelijkerwijs, persoonsgegevens in de uitvoering van haar opdracht uit deze overeenkomst. Consulteer ons privacybeleid op deze website voor meer informatie hierover.

11. Overmacht

Indien Pure Lifestyle door een omstandigheid onafhankelijk van haar wil geheel of gedeeltelijk verhinderd is om haar verplichtingen tegenover de andere partij na te komen, zal er sprake zijn van overmacht. In dat geval is Pure Lifestyle niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Pure Lifestyle is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

 12. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Pure Lifestyle  en/of de rechtenhoudende partij. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden en concepten. Pure Lifestyle hecht veel belang aan intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen.

De producten en handelstekens worden beschermd door talrijke registraties bij de bevoegde officiële instanties, in de vorm van geregistreerde handelsnamen, tekeningen- en modellenrecht en octrooien. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Pure Lifestyle heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. (Sub-)Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde, men kan hier geen rechten uit putten.

Alle kwesties, vragen en geschillen betreffende de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zal beheerst en opgevat worden in overeenstemming met het Belgische recht, zonder evenwel rekening te houden met enige andere keuze van recht of rechtsconflicterende regels of voorzieningen (Belgische, buitenlandse of internationale) die het recht van een andere jurisdictie dan België van toepassing maakt.

Een geschil omtrent de geldigheid, interpretatie, bekrachtiging, uitvoering of beëindiging van deze overeenkomst zal onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken vallen waar Pure Lifestyle zijn hoofdzetel heeft. Geschillen dienen zo veel mogelijk opgelost te worden bij minnelijk akkoord.